Adatkezelési Tájékoztató

A Genime Hungary Kft (a továbbiakban: Adatkezelő) az alábbiakban tájékoztatja a https://csempe19.hu honlap látogatóit (a továbbiakban: Felhasználó) a használat során felmerülő főbb adatvédelmi kérdésekről.

Adatkezelő a honlap egyes funkcióinak használata során tudomására jutott adatokat kizárólag a megjelölt célból és ideig, a hatályos jogszabályi előírások szerint bizalmasan kezeli, azt harmadik fél részére – a törvényben meghatározott eseteket kivéve – semmilyen körülmények között nem adja át. Felhasználó a https://csempe19.hu című honlap használatával elfogadja az Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket.

Vonatkozó jogszabályok

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) – letölthető a http://www.njt.hu oldalon;
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ektv.) – letölthető a http://www.njt.hu oldalon;
 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről – letölthető a http://www.njt.hu oldalon;
 • EU 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR) – letölthető a https://eur-lex.europa.eu oldalon

Fogalmak

Adatkezelés

a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatfeldolgozó

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Adatvédelmi incidens

a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Felhasználó hozzájárulása

az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Személyes adat

azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Tiltakozás

Az érintett nyilatkozata, melyben a helyzetével kapcsolatos okokból adatainak a kezelése ellen kifogással élhet, kérheti az adatkezelés megszüntetését és a kezelt adatok törlését

Adatkezelő

Cégnév: Genime Hungary Kft
Székhely címe: 2045 Törökbálint, Petőfi utca 48
Cégjegyzékszám: 01-09-261487
Elektronikus elérhetőség: info@csempe19.hu
Telefonos elérhetőség: +36 30 787 7919

Hosting szolgáltató

Cégnév: ATW Internet Kft
Székhely címe: 1138 Budapest, Esztergomi út 66. fszt. 1.
Elektronikus elérhetőség: info@atw.hu
Telefonos elérhetőség: +3616000289

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme

Regisztráció és vásárlás

A kezelt adatok és az adatkezelés célja

Adatkezelő a Felhasználó által a regisztráció vagy regisztráció nélküli megrendelés során megadott személyes adatot (név, e-mail cím, telefonszám, lakcím és szállítási cím) a felhasználó azonosításának, a felhasználó megrendeléseinek és egyéb kéréseinek feldolgozásához, teljesítéséhez és felhasználóhoz való rendelésének céljából kezeli. A Felhasználó a regisztrációval elismeri, hogy az adatszolgáltatása megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes és konkrét elhatározásán alapul, amellyel kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy adatkezelő és adatfeldolgozó a személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám, lakcím és szállítási cím) a fenti célok érdekében kezelje.

Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait csak a fenti célok megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. A Felhasználó által megadott adatok a regisztráció megszüntetésével azonnal törlődnek.

Az adatkezelés jogalapja

A regisztráció keretében történő adatkezelés jogalapja az érintett GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti önkéntes, kifejezett hozzájárulása.

Hozzáférés

Az adatok megismerésére az Adatfeldolgozó ügyfélszolgálati munkatársa és a panaszok kivizsgálását végző munkatárs jogosult.

Kapcsolatfelvétel

A kezelt adatok és az adatkezelés célja

A Felhasználók által önkéntesen megadott adatot kizárólag a megkereséséhez közvetlenül kapcsolható célból (pl. panaszügyintézés, tájékoztatás, általános információadás, vásárlói elégedettség) kezeljük.

Az adatkezelés időtartama

Adatfeldolgozó a médiaszolgáltatói, a weboldal üzemeltetői és az online kereskedelmi tevékenységével összefüggésben elektronikus vagy postai úton küldött hallgatói levelekkel, sms-ekkel vagy telefonhívásokkal, illetve telefonüzenetekkel kapcsolatban semmi olyan adatot nem rögzít, melynek alapján az érintett azonosítható lenne. Panaszosügyek esetében a kivizsgáláshoz, illetve a panaszos azonosításához szükséges adatokat az Adatkezelő az ügy kivizsgálását követő 5. év december 31. napjáig őrzi meg.

Az adatkezelés jogalapja

a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja. szerinti önkéntes, kifejezett hozzájárulás.

Hozzáférés

Az adatok megismerésére az Adatfeldolgozó ügyfélszolgálati munkatársa és a panaszok kivizsgálását végző munkatárs jogosult.

Cookie-k (sütik) használata

A https://csempe19.hu című honlapra belépéskor a weboldal automatikusan elmenthet információkat a Felhasználó számítógépéről, illetve a böngészésre használt eszközéről (táblagép, okostelefon). Erre a célra úgynevezett számítógépes „sütiket” (cookie) használ. A süti egy apró információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, amely azt a Felhasználó gépén tárolja egy elkülönített könyvtárban. A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben Ön korábban azt már meglátogatta. A cookie-k segítségével könnyebb, hatékonyabb az internet használata. Amennyiben a Látogató szeretné letiltani, blokkolni vagy törölni a cookie-kat, azt böngészője segítségével megteheti.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Adatok közvetett gyűjtése, a naplófájlok

A weboldal látogatása során az Adatfeldolgozó által működtetett számítástechnikai eszközök automatikusan tárolják a látogatók alábbi adatokat:

 • böngésző típusa
 • az oldalra való belépés – távozás ideje
 • a lekérdezett/lehívott adatállomány neve és URL-je,
 • az a honlap/applikáció, amelyről a honlapunkra érkezett (referrer URL)
 • a látogató IP-címe.

Az adatrögzítés célja

Az adatok a honlap biztonságos működésének ellenőrzése, a rendszerbiztonság és stabilitás céljából kerülnek naplózásra.

Az Az adattárolás ideje

Adatfeldolgozó 1 évig tárolja a szerverén.

Az IP-cím kezelésének jogalapja

Adatfeldolgozó jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja).

Hozzáférés

Az adatok megismerésére az Adatkezelő weboldalának üzemeltetésével megbízott munkatárs jogosult.

Egyéb szolgáltatások

Facebook Pixel

A honlap használja a Facebook tartalommegosztási és Pixel szolgáltatásait. A tartalommegosztási szolgáltatás segítségével a tartalmakat a felhasználó megoszthatja ismerőseivel a közösségi média platformon, illetve hozzászólásokat tehet a megosztott tartalmakhoz kapcsolódóan. A Facebook-Pixel olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook-Pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja: https://www.facebook.com/privacy/explanation A Facebook szolgáltatás cookie-kat hagyhat a számítógépen, ezek működését a Facebook a saját adatvédelmi irányelvei szerint kezeli. A cookie által tárolt adatokat a Facebook Inc. Európai Unió területén működő szerverein tárolja. A Facebook Inc. átadhatja a gyűjtött adatokat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Facebook Inc. megbízásából feldolgozzák az adatokat. További információ a https://www.facebook.com/business/gdpr weboldalon érhető el.

Google Analytics

A honlap használja a Google Analytics statisztikai alkalmazását. A Google Analytics cookie-kat hagyhat a felhasználó eszközén a honlap összesített, statisztikai elemzésének elkészítése érdekében. A cookie-k által létrejött információk arról, hogy Ön hogyan használja a weboldal, a Google USA-ban lévő szerverére kerülnek és ott kerülnek mentésre. Személyes adokat nem kerülnek kiadásra (GDPR 6. cikkének 1./f. pont). A Google kiértékeli ezeket az információkat arra vonatkozólag, hogy Ön hogyan használja a weboldalt, milyen website aktivitást folytat. A cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a felhasználó azonosítását egyéb weboldalakon is. A cookie-k segítségével lehetőség van arra, hogy a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklám jelenjen meg számára akár más weboldalakon. A Google Inc. a gyűjtött információkat átadhatja harmadik félnek, ha ezt törvény írja elő, vagy ha a Google Inc. megbízásából végez adatfeldolgozást. A Google Inc. Adatvédelmi irányelvei a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el. A Google a Titoktartási Megállapodás alapján garantálja az európai adatvédelmi jogszabályok betartását.

Adatvédelem

Adatkezelő a digitális adattartalmakat bizalmasan, megfelelően korszerű adatvédelmi eszközök használatával kezeli, azokat harmadik személynek csak a jogszabályban meghatározott esetekben adja ki. Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A Felhasználók személyi jogai

Tájékoztatás

Adatkezelő a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat (GDPR 15. cikk). Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legkésőbb 15 napon belül írásban, – elektronikus úton benyújtott kérelem esetén elektronikus úton – közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, de a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelem esetén Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Adatok helyesbítése és kiegészítése

Érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Felhasználó kérheti a hiányos személyes adatok – kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is (GDPR 16. cikk). Adatkezelő a helyesbítésről vagy kiegészítésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Tárolt adatok törlése

Adatkezelő 5 munkanapon belül törli a személyes adatot, ha

 • annak kezelése jogellenes,
 • a Felhasználó azt kéri,
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy
 • az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
 • azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte

Adatkezelő a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti. (GDPR 17. cikk).

Az adatkezelés korlátozása

A Felhasználó kérheti az adatkezelés korlátozását, ha vitatja a személyes adatok pontosságát vagy az adatkezelés jogellenes, de nem kéri az adatok törlését. Kérheti, ha az adatkezelés megjelölt célja szerint már nincs szükség a személyes adatokra, de a Felhasználó jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli azokat, továbbá akkor, ha tiltakozott az adatkezelés ellen, azonban még nem került megállapításra, elsőbbséget élveznek-e az Adatkezelő jogos indokai az jogos indokaival szemben (GDPR 18. cikk).

Adathordozhatóság

A Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, és általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha

 • az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását (GDPR 20. cikk).

Tiltakozás

A Felhasználó bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen (GDPR 21. cikk), ha

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást haladéktalanul, de legfeljebb a kérelem benyújtásától számított 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, az adatokat zárolja és a tiltakozásról, illetve az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha azt az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Jogorvoslat

Felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vizsgálatot kezdeményezhet, ha személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak veszélye fennáll.

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: https://www.naih.hu

Felhasználó személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti. Adatkezelő fenntartja magának a jogot az Adatkezelési Tájékoztató egyoldalú módosítására.

Módosítás

Adatkezelő, amennyiben szükséges, az adatkezelési tájékoztató frissítését megkövetelő változtatások publikussá tételét megelőzően legalább 7 naptári nappal frissíti, és a honlapon elérhetővé teszi az aktualizált adatkezelési tájékoztatót.

Az adatkezelési tájékoztató utoljára frissítve:
Budapest, 2020 december 27.